สล็อตแตกง่ายครม. อนุมัติ แนวทาง รบ.ดิจิทัล เริ่มใช้งาน อีเมล เป็นช่องทางสื่อสารหลัก

สล็อตแตกง่ายครม. อนุมัติ แนวทาง รบ.ดิจิทัล เริ่มใช้งาน อีเมล เป็นช่องทางสื่อสารหลัก

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศถึงการอนุมัติกฎหมายสนับสนุนแนวทาง สล็อตแตกง่ายรบ.ดิจิทัล โดยเริ่มให้มีการใช้งาน อีเมล เป็นช่องทางในการสื่อสารหลักได้อย่างเป็นทางการ เมื่อวานนี้ (17 ส.ค. 2564) – คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการเห็นชอบให้มีการอนุมัติกฎหมายสนับสนุนแนวทาง รบ.ดิจิทัล โดยเริ่มให้มีการใช้งาน อีเมล เป็นช่องทางในการสื่อสารหลักได้อย่างเป็นทางการ 

โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 

เสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดให้เกิด Digital government ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สคก. เสนอว่า โดยที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ให้ สคก. พัฒนาระบบนิเวศทางกฎหมาย (Legal Ecosystem) เพื่อเร่งรัดให้เกิด Digital government ซึ่ง สคก. ได้ดำเนินการแล้ว หนึ่งในนั้นคือ จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แล้ว โดยหน่วยงานของรัฐต้องใช้อีเมลในการสื่อสารเป็นหลักตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้ในการจัดทำระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

ซึ่ง ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. รับทราบการพัฒนากฎหมายเพื่อเร่งรัดให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพัฒนากฎหมายไปแล้ว ได้แก่

จัดทำร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ยื่นคำขอหรือการติดต่อใดๆ ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐหรือระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน สามารถทำโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) โดยหน่วยงานของรัฐต้องใช้อีเมลในการสื่อสารเป็นหลัก มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้ในการจัดทำระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

ปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดทำร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น) ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงให้บริษัทมหาชนจำกัดและคณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัด สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

ปรับปรุงวิธีการเขียนกฎกระทรวงและกฎหมายลำดับรองอื่นให้หน่วยงานของรัฐให้บริการแก่ประชาชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 8 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายลำดับรองระดับกฎกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 75 ฉบับ และพร้อมรองรับการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

‘ศักดิ์สยาม’ ยันไม่มีพฤติกรรม มั่วสุม หลังถูก ซักฟอก ว่า ‘เสเพล’

ศักดิ์สยาม ยืนกรานว่าไม่เคยเป็นมั่วสุม พร้อมตัดพ้อหลังถูก ซักฟอก โดยฝ่ายค้านว่ามีพฤติกรรมเสเพล ชี้เป็นถ้อยคำที่รุนแรง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ถูกฝ่ายค้าน ตั้งญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยใช้ข้อกล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีเสเพล ว่า เป็นการใช้คำที่รุนแรง

โดยตนได้ ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนหลายครั้งแล้ว คิดว่าเป็นเรื่องที่สามารถชี้แจงได้ ส่วนเรื่องซุปเปอร์สเปรดเดอร์ กระทรวงสาธารณสุขทราบดี เพราะอยู่ในกระบวนการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าชี้แจงได้ แต่ขอให้อภิปรายอยู่ในประเด็น อย่าใช้เรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองเพราะขณะนี้ประเทศเราอยู่ในช่วงต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเหนื่อยกับเรื่องนี้มากและทุกคนก็กำลังช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประพฤติมิชอบและเกิดความเสียหายต่อราชการ หรือมีการทุจริตก็ว่ามาได้เลย

เมื่อถามว่า การใช้คำว่ารัฐมนตรีเสเพลเป็นการใช้อารมณ์ทางการเมืองหรือไม่ นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ต้องไปถามคนตั้ง ส่วนตัวพร้อมชี้แจง ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่า ดูเหมือนเป็นการเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นประเด็นอภิปรายมากกว่าผลงานการทำงาน นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ต้องถามผู้ตั้ง เป็นสิทธิของผู้อภิปราย ตนมีหน้าที่ชี้แจง เมื่อถามว่า มีการกล่าวหาว่าเข้าไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขจะชี้แจงอย่างไร นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ขอให้รอดูผู้อภิปรายจะมีหลักฐานอะไรมาแสดง ถามต่อว่ามั่นใจใช่หรือไม่ ว่าไม่มีพฤติกรรมตามข้อกล่าวหา นายศักดิ์สยามกล่าวว่า “ไม่มีครับ”

จัดทำระบบกลางทางกฎหมาย เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มกลางเกี่ยวกับกฎหมายที่ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 แล้ว สำหรับการดำเนินการระยะถัดไปจะเป็นการขยายการให้บริการข้อมูลกฎหมายทั้งหมดของประเทศ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2565สล็อตแตกง่าย